શ્રી સંતરામ હોસ્પિટલમાં ચાલતી આરોગ્ય સેવાઓ

 • શ્રી સંતરામ સોનો -એકસ -રે સેન્ટર
  Average 100 sonography per day is carried out and 150 X-Ray per day. Only Rs. 120/- X-Ray is charged. This is most accessional rate. We charge Rs. 200/- per patient for sonography. That for is considered half charges free of cost looking to the position of the patient. Read More
 • શ્રી સંતરામ નેત્ર ચિકિત્સાલય
 • શ્રી સંતરામ ફીજીયોથેરાપી તથા પોલીયો ફાઉન્ડેશન
 • શ્રી સંતરામ લેબોરેટરી
 • શ્રી સંતરામ સી.ટી. સ્કેન સેન્ટર
 • શ્રી સંતરામ દર્દી સેવા કેન્દ્ર (જનરલ ડીસ્પેન્સરી )
 • શ્રી સંતરામ ઈ.સી.જી. વિભાગ
 • શ્રી સંતરામ માનદ સેવા તબીબ વિભાગ
 • શ્રી સંતરામ ડેન્ટલ વિભાગ (દંત સારવાર )
 • શ્રી સંતરામ આયુવૈદિક સારવાર વિભાગ
 • શ્રી સંતરામ હોમીયોપેથીક વિભાગ
 • શ્રી સંતરામ નિ;શુલ્ક ઔ ષ ધાલય વિભાગ
 • શ્રી સંતરામ નિ;શુલ્ક આરોગ્ય રાહત અને દર્દી નિદાન કેમ્પ વિભાગ
 • શ્રી સંતરામ નિ;શુલ્ક વિવિધ દર્દોના નિદાન અને ઓપરેશન કેમ્પ
 • શ્રી સંતરામ નિ;શુલ્ક ઓક્સીજન વિતરણ વિભાગ
 • શ્રી સંતરામ નિ;શુલ્ક એમ્બુલન્સ -શબ વાહીની સેવા વિભાગ